OC pojazu, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC Pojazdu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC Pojazdu to nazwa zwyczajowa ubezpieczenia, które paradoksalnie nie chroni pojazdu ale tych co go użytkują, jeżdżą…

Co to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

W Polsce każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu (ubezpieczenie OC).

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia pokrycie szkód powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego

2. W większości krajów posiadanie tego typu ubezpieczenia przez właścicieli pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe

3. Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia ochronę osobom trzecim, które mogą zostać poszkodowane lub których mienie może zostać uszkodzone w wyniku ruchu pojazdu

4. Pokrycie zapewnione przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może pomóc w ochronie niewinnych ofiar wypadków samochodowych

5. Wysokość pokrycia dostępnego poprzez ten rodzaj ubezpieczenia może się różnić w zależności od zakupionej polisy

6. Oprócz pokrycia obrażeń i szkód poniesionych przez osoby trzecie, niektóre polisy mogą również zapewniać pokrycie dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu

7. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest często uważane za niezbędny element posiadania samochodu lub innego pojazdu mechanicznego

8. Może ono chronić kierowcę i pasażerów przed stratami finansowymi w przypadku, gdy są oni uczestnikami wypadku

9. Może również pomóc w ochronie niewinnych osób postronnych przed potencjalnymi konsekwencjami finansowymi wypadku

10. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ważnym zabezpieczeniem dla każdego, kto posiada lub używa pojazdu mechanicznego

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Suma gwarancyjna, czyli suma w granicach której ustala się i wypłaca odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia OC wynosi minimum 5 210 000 euro w razie szkód na osobie i 1 050 000 euro dla szkód w mieniu.

Szczegółowe zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych. 

OC pojazdu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Co istotne, polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do jego właściciela.